Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD – UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

 • Nástup pobytu je ve 14 hod. a ukončení pobytu je do 9 hod., není-li sjednáno jinak.
 • Při nástupu pobytu se zákazník přesvědčí, zda vše souhlasí s popisem ubytování. V případě závady neprodleně informuje majitele objektu, který závadu odstraní.
 • V průběhu pobytu není povoleno ubytování návštěv a jiných osob bez souhlasu majitele.
 • Ubytovaný je zodpovědný za veškeré škody, které způsobí on nebo jeho doprovázené osoby a jeho povinností je tyto škody uhradit, jejichž výši si nechá potvrdit.
 • Ubytovaný při odchodu zanechá objekt v uklizeném stavu.
 • Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu jak v samotném objektu, tak jeho okolí.
 • V případě rekreace s dětmi zodpovídají rodiče za to, aby dítě nepočůralo a neznečistilo sedací a ložní nábytek.
 • Ubytovaný je povinen neobtěžovat okolí přílišným hlukem a dodržovat noční klid od 22 hod.
 • V objektu není povoleno přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Majitel má právo odmítnou ubytovat osoby, které nebyly předem nahlášeny.
 • Majitel objektu může vybrat od klienta vratnou kauci ve sjednané výši, která je na konci pobytu v plné výši vrácena, pokud je objekt předán v pořádku.
 • Cena za ubytování je zaplacena při nástupu na pobyt ubytovaným v dohodnuté výši a na konci pobytu je ubytovaný povinen zaplatit skutečně spotřebovanou el. energie dle elektroměru.
 • V případě hrubého porušení ubytovacího řádu nebo hrubého chování ubytovaného, je majitel objektu oprávněn pobyt ukončit bez nároku na vrácení peněz.
 • Ubytovaný bere na vědomí, že uvnitř objektu je zakázáno kouřit.

Pojištění pobytu

 • V ceně pobytu není zahrnuto pojištění.
 • Objednané služby klienti využívají na vlastní nebezpečí.
 • Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), odcizení zavazadel po dobu pobytu, stejně tak za škody způsobené přírodními živly či katastrofami majitel rekreačního objektu neodpovídá.
 • Objekt je určen pro rekreaci, nikoliv pro oslavy a jiné párty.

 

Třídění odpadu

 • Prosím plastové lahve (plasty), sklo a papír nevhazujte do popelnice na komunální odpad, ale do popelnice na to určené, které naleznete u multifunkčního obecního hřiště.
 • Prosíme použité kondomy a dámské hygienické potřeby nesplachujte do záchodu, ale vhazujte do popelnice.

 

Děkuji Vám za dodržování ubytovacího řádu a přeji příjemný pobyt!